WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:493,965
 • Liczba wejść:21,114

  §1

  1. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej określa prawa  oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów oraz usług zwanej dalej Biblioteką.

  2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne z wyłączeniem usług określonych w §5 ust 2 i 5.

  3. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej udostępniane są w siedzibie Biblioteki w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 173 B oraz w Filiach: w Ochotnicy Górnej os Zawady 205 B i w Tylmanowej os Kozielce 297. 

  §2

  1. Zbiory udostępniane są poprzez: wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

  2. Księgozbiór o charakterze naukowym, encyklopedycznym, słownikowym  oraz czasopisma udostępniany jest na miejscu w Czytelni.

  §3 

  1. Z biblioteki może korzystać każda osoba, prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach  oraz niniejszym regulaminie.

  2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

       a. okazać aktualną legitymację szkolną lub dokument tożsamości,

       b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za       niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny, podpisuje również zobowiązanie dziecka).

  §4 

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 173B, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 182624078

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu: udostępnienia zbiorów, ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości, świadczenia usług informacyjnych, organizowaniem imprez, spotkań organizowanych przez Bibliotekę oraz w celu prowadzenia statystyk.

  4. Przetwarzanie danych użytkowników Biblioteki jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  2012 r. nr 642, poz. 908, tekst jednolity) oraz art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, tekst jednolity).

  5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

  6. W sprawach spornych użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

  8. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki lub 11 lat w przypadku osób nierozliczonych z biblioteką.

  9. Dane mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów (w ramach prowadzonych przez nie postępowań) oraz firm windykacyjnych. 

  §5

  1. Czytelnik może wypożyczyć do 5 woluminów w jednej Bibliotece, ale nie więcej niż 10 woluminów w całej sieci GBP. O odstępstwach od regulaminu decyduje kierownik lub pracownik przez niego upoważniony.

  2. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni. Przed upływem tego terminu Czytelnik może je prolongować dwukrotnie (osobiście lub telefonicznie) pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników.

  W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia książek, po upływie 4 tygodni od daty wypożyczenia, pobierane są kary w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przetrzymania, za każdą książkę (a kwotę 0,40 gr za każdą lekturę szkolną).

  O anulowaniu kary z powodu wystąpienia sytuacji losowej decyduje kierownik działu lub pracownik przez niego upoważniony.

  3. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w pkt. 2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

  4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

  5. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi informatyczne w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w GBP w Ochotnicy Dolnej”.

  § 6

  1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Za przetrzymanie ponad ustalony termin oraz za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w GBP w Ochotnicy Dolnej”, zatwierdzonym przez kierownika. Jeśli mimo to wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

  2. Zwrot wypożyczonych egzemplarzy nie oznacza anulowania opłaty naliczonej za przetrzymanie. Należność pozostaje na koncie czytelnika do momentu jej uiszczenia.

  § 7

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

  2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania reguluje „Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w GBP w Ochotnicy Dolnej”. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

   

  Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej

  1. Korzystanie z Czytelni Komputerowej jest bezpłatne.

  2. Osoby korzystające z Czytelni Komputerowej muszą być zapisane do Biblioteki.

  3. Czytelnik przed rozpoczęciem pracy powinien wpisać się do zeszytu obecności. Złożony w nim podpis jest jednoczesną zgodą na warunki regulaminu Czytelni Komputerowej.

  4. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia , o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do stanowiska komputerowego.

  5. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

  6. Bibliotekarz dyżurny może limitować czas pracy na komputerze.

  7. Bibliotekarz wskazuje stanowisko do pracy.

  8. Czytelnia komputerowa czynna jest w godzinach otwarcia Biblioteki.

  9. Po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim je zastał.

  10. W przypadku awarii stanowiska należy niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekarza.

  11. Użytkownicy mają prawo do:

  - korzystania z dostępu do Internetu,

  - korzystania z własnych nośników elektronicznych po wcześniejszym zgłoszeniu Bibliotekarzowi i sprawdzeniu przez niego nośnika,

  - kopiowania części danych na własny nośnik elektroniczny, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

  12. Użytkownikowi nie wolno:

  - wykorzystywać komputerów i oprogramowania Biblioteki do celów komercyjnych (zarobkowych),

  - instalowania oprogramowania,

  - przeglądania stron internetowych zawierających  treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, obrażających uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, naruszających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie,

  - przesyłać i udostępniać danych, które naruszają prawo,

  - wyszukiwać informacji o treściach niezgodnych z prawem i nieobyczajnych.

  13. Praca na komputerach jest monitorowana poprzez zainstalowany program monitorujący. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu dyżurny Bibliotekarz ma prawo zablokować lub wyłączyć komputer czytelnikowi.

  14. Biblioteka nie oferuje możliwości przechowywania plików na komputerach MBP, zapisane dane są automatycznie usuwane pod koniec dnia.

  15. Osobom korzystającym z komputerów Biblioteki odradzamy korzystanie z bankowości internetowej lub innych systemów umożliwiających dostęp do danych wrażliwych. Sieć biblioteki (WI-FI) nie jest bowiem zabezpieczona (np. poprzez szyfrowanie transmisji danych).

  16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste.

  17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane, a szczególnie za zniszczenie zbiorów lub uszkodzenie stanowiska. Jest odpowiedzialny również za straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

  18. W przypadku uszkodzenia stanowiska komputerowego, wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.

   

  Postanowienia końcowe

  1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu (drzwi wejściowe) oraz na stronie internetowej GBP w Ochotnicy Dolnej.

  2. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób: nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy, używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

  3. W pomieszczeniach Czytelni i Wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu i zakłócania spokoju innym użytkownikom.

  4. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prywatnej działalności zarobkowej.

  5. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Biblioteki oraz w materiałach bibliotecznych z których korzystał użytkownik.

  6. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać bezpośrednio do Kierownika Biblioteki w środy w godzinach 9.00 – 10.00.

  7. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

  8. Zmiana postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.

  9. Treść tego Regulaminu dostępna jest użytkownikom na terenie Biblioteki oraz na stronie internetowej GBP w Ochotnicy Dolnej.